CERTIFIKAT & KLASSNINGAR

MARIN- & OFFSHOREDÖRRAR
Alla våra produkter för sjöfart och offshore är brandtestade och certifierade enligt SOLAS och IMO-standard IMO 754(18) / FTP 2010 och har EC/MED och USCG certifikat. IMO – Internationella sjöfartsorganisationen – är FN:s fackorgan med ansvar för sjöfartsskydd och förhindrande av hav- och luftföroreningar från fartyg.

Våra brandsäkra ståldörrar är testade enligt följande brandklasser:
B-klass: B-klass: utsätts för brand i 30 minuter och måste uppfylla kraven på stabilitet och integritet inom denna tid. De specifika klassbeteckningarna (B-0, B-15, B-30) avslöjar systemens isoleringskvalitet med avseende på givna temperaturgränser.

A-klass: utsätts för brand i 60 minuter och måste uppfylla kraven på stabilitet och integritet inom denna tid. De specifika klassangivelserna (A-0, A-15, A-30, A-60) avslöjar systemens isoleringskvalitet med avseende på givna temperaturgränser.

FASTIGHETSDÖRRAR
Momecs klassade ståldörrar för fastigheter provas och certifieras för inbrott, brand, gas och ljud. Detta görs kontinuerligt enligt gällande regler och standarder. Nedan ser du några av de vanligaste klassningarna för säkerhetsdörrar.

Inbrottsklassade säkerhetsdörrar
RC3-klassad dörr enligt SS-EN 1627.
Tid: Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min.
Metod: Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom kraftigare åverkan.
Verktyg: Angrepp med mejslar och kofot.

RC4-klassad dörr enligt SS-EN 1627.
Tid: Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min.
Metod: Inkräktaren är beredd att ta större risk under längre tid.
Verktyg: Angrepp med mejslar, kofot, såg, hammare, yxa och batteridriven borrmaskin.

Brandklassade säkerhetsdörrar
Säkerhetsdörrar för fastigheter ska enligt lag vara brandklassade för att skydda liv och egendom mot brand. Detta enligt Boverkets regler BBR. Det finns många olika brandklasser, vi försöker redovisar de väsentligaste.
• Vår RC3 dörr är brandklassad enligt EI2-EW60
• Brandklasserna EI och EW avser förmågan hos dörrar i en brandcellsgräns att stå emot brand under en viss tid, t ex 30, 60, minuter.
• EI hindrar att öppna lågor passerar och ställer samtidigt krav på en maximal temperaturstegring (max 180°C på dörrblad och 360°C på karm).
• EW förhindrar att öppna lågor passerar tillsammans med begränsning av strålningsvärme (max 15 kW/m2). Vid brandprov följer testugnen en standardiserad temperaturkurva där värmen är över 900 grader efter 60 minuter.

Rök- och gastäta Säkerhetsdörrar
Våra brandsäkra dörrar klassificeras normalt avseende motstånd mot brand. Ibland med tillägg av en klassning mot rök och gas. Detta anger dörrens förmåga att reducera eventuellt läckage av rök eller gas från en brand. Röktäthet hos dörrar betecknas med S och har två underklasser. Sa är beteckningen för röktäthet vid rumstemperatur och Sm betecknas för täthet av rök vid 200 °C. Dessa två klassningar kan kombineras eller klassas separat.

Ljudisolerade Säkerhetsdörrar
Våra ljudisolerade dörrar provas hos Rise. RC3-dörr finns med ljudreduktion upp till 43 dB.